๒. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

สร้างโดย : เจเจ 24/03/2567 08:48:25


 

 

 

 

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ

โครงการ

มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก

มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่

มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีลักษณะเป็น Infographic No Gift Policy ในนามหัวหน้าหน่วยงานอยู่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ

มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

รายงานการประเมินฯ ของแต่ละหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทั้ง 8 ขั้นตอน

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ

มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารม

มีประกาศเจตนารมณ์

มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน 

มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

แผนพัฒนาบุคคลากรโรงพยาบาลสวรรคโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบปรมาณ ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗​​​

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลสวรรคโลก

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินการงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตราการการป้องกันและแก้ไขบัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงา

รายงานการกำกับติดตามมาตราการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้

รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

บันทึกข้อความ ผู้บริหารทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ

โครงการ

รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้รับบริการ

รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้รับบริการ

มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม ที่ระบุ เวลา สถานที่จัด

บันทึกข้อความรายงานที่ผู้บริหารลงนามรับทราบสั่งการ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ

มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้

มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบ

มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้

มีภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสุงสุด

มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ
มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไซต์

บันทึกข้อความ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ผ่านระบบ Google Forms

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไซต์

บันทึกข้อความ ลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความ ลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความ ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฎิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมเพื่อปลูกผังวัฒนธรรมและปลุกจิตสำนึกบุคลากรในองค์กร

รายงานการกำกับติดตาม แนวทางปฎิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่

มีหลักฐานการประชุมชี้แจง

มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความเสนอผูบริหารสูงสุด

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links