๒. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

สร้างโดย : เจเจ 05/09/2566 13:14:31


บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินการงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตราการการป้องกันและแก้ไขบัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงา

รายงานการกำกับติดตามมาตราการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้

รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

บันทึกข้อความ ผู้บริหารทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ

โครงการ

รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้รับบริการ

รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้รับบริการ

มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม ที่ระบุ เวลา สถานที่จัด

บันทึกข้อความรายงานที่ผู้บริหารลงนามรับทราบสั่งการ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ

มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้

มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบ

มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้

มีภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสุงสุด

มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ
มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไซต์

บันทึกข้อความ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ผ่านระบบ Google Forms

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไซต์

บันทึกข้อความ ลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความ ลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความ ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฎิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมเพื่อปลูกผังวัฒนธรรมและปลุกจิตสำนึกบุคลากรในองค์กร

รายงานการกำกับติดตาม แนวทางปฎิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่

มีหลักฐานการประชุมชี้แจง

มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความเสนอผูบริหารสูงสุด

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรุ้แก่เจ้าหน้าที่

มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ประกาศนโยบายความปลอดภัยด้านยา ของโรงพยาบาลสวรรคโลก ปี ๒๕๖๕

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

จตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาส 2(ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 )

ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มีการรวมกลุ่มขงบุคลากรในหน่วยงานในนาม STRONG

หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG

รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG

กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง

การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่ิต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต

บันทึกข้อความเสนอผู้บรหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต หรือ โมเดล STRONG

รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต

ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม

บันทึกข้อความ

เรื่อง ลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บันทึกข้อความ 

เรื่อง ขอโปรดลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

***   http://www.swlhosp.com/File/34.pdf   ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขอโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

***  http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

  เรื่อง ขอโปรดลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 

มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links