EB7

สร้างโดย : พลอยไพริน 25/03/2562 15:00:46


EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลัก

      ของหน่วยงานหรือไม่

  • มีการดำเนินการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ

       ตามภารกิจหลักของโรงพยาบาลสวรรคโลก

       ***   http://www.swlhosp.com/File/EB7.pdf   ***

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links