EB3

สร้างโดย : พลอยไพริน 25/03/2562 14:36:58


EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

  • มีการดำเนินการ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

       (งบลงทุน) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

       - โครงการที่ 1 จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA

                        ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นเงิน 1,300,000.- บาท

       - โครงการที่ 2 จัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีน 100%

                        แบบเจาะแก๊ซ อัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร

                        เป็นเงิน 2,270,000.- บาท

                        ***   http://www.swlhosp.com/File/EB3.pdf   ***

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links